CO2 Prestatieladder 2020

CO2 Prestatieladder 2020 – HKS

De CO2 prestatieladder is een instrument voor organisaties om de CO2 te verlagen. Een belangrijk onderdeel van de prestatieladder is de CO2-footprint (voetafdruk). Deze CO2-footprint is een inventarisatie van de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen, uitgedrukt in CO2-equivalenten.

CO2-emissies (uitstoot) worden o.a veroorzaakt door verbranding van brandstoffen. Teveel CO2 in de atmosfeer veroorzaakt klimaatverandering. Een CO2-footprint geeft aan in welke mate een organisatie impact heeft op klimaatverandering en waar CO2-uitstoot gereduceerd kan worden.

De CO2-footprint wordt bij HKS opgedeeld in Scope 1 en 2.


CO2- emissie bij HKS

HKS voelt zich verantwoordelijk voor haar energieverbruik en samenhangende Co2-emissie. Door het optimaliseren van bedrijfsprocessen streven we naar het maximaal recyclen van metalen om zodoende het benodigde energieverbruik en daarbij horende emissie van CO2 te minimaliseren. Hierbij hebben we aandacht voor sociale en milieu-aspecten wat wordt onderstreept door onze MVO-4 certificatie.

Onze CO2-footprint wordt met name veroorzaakt door het verbruik van elektra (scope 2) voor onze productiemiddelen en het verbruik van diesel (scope 1) voor ons rollend materieel. Naast de doelstellingen in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen stelt HKS zich in het kader van de Co2-prestatieladder het volgende ten doel:

• Realiseren van een jaarlijkse verlaging van 0,25 % Co2-emissie in kg/per geproduceerde ton Deze verlaging in onze Co2-emissie willen we bereiken door het realiseren van de volgende doelstellingen:

(zie ook onderstaand bij Maatregelen voor 2020)

• Verbeteren van het (machine)onderhoudsprogramma en aanschaf van elektrisch werkmaterieel en indien mogelijk inwisselen van diesel aangedreven naar schonere leasewagens.

• Optimaliseren van operationele processen en machine parameters.

• Blijven sturen op 5S op alle vestigingen.

Invloeden op het systeem

 • Door de overname van ARN-Tiel is het elektraverbruik significant gestegen ten opzichte van de verwerking per ton. Dit komt hoofdzakelijk door de bedrijfsactiviteit van de vestiging in Tiel. Daar wordt veel energie gestoken in het opwerken en sorteren van shredderafval. Dit is een intensief proces en staat niet in vergelijking met de bedrijfsactiviteiten van het grootste deel van de andere vestigingen waar de doorzet veel groter is.
 • Daarnaast is in de berekening voor 2020 naast de vestiging in Tiel ook de vestiging in Dagenham (UK) meegenomen.Geconcludeerd kan worden dat ook de aanzienlijke afname van de productie in de 1ste helft van 2020 met 12,74% een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de stijging van de CO2 emissie per ton, naast het feit dat hieruit wederom bevestigt kan worden dat ons materiaal een langduriger proces op de werven ondergaat voordat het de werven verlaat richting smelter.
 • Door het optimaliseren van operationele processen en daarmee de kwaliteiten van onze eindproducten te vergoten is meer intern overslag en transport gemoeid.
 • Groei van End of Waste producten: verschuiving van productie van afval naar productie van schroot zonder afvalstatus. Doorgaans worden specifieke eindproducten intensiever bewerkt om dermate schoon product te maken dat dit als End of Waste (einde afval) te typeren is.
 • Chroom 6: verwerken van zwaar ijzer met Cr6 houdende verf
 • Het verwerken van Chr6-houdend materiaal (verflaag) is meer bewerkelijk en inefficiënter dan standaard knippen in een schrootschaar.
 • Landelijk afvalbeheerplan (LAP-3): onderscheid shredderafval en wrakkenafval

Het is mogelijk dat door het verplicht opleggen van separaat shredden van autowrakken, separaat opvangen van het wrakkenafval en separaat afvoeren van wrakkenafval meer productie en meer intern en extern transport zal moeten plaatsvinden.


Co2 footprint over 1ste helft 2020

HKS heeft 2018 eerder gekozen voor een nieuw basisjaar vanwege de overname van de Van Dalen groep, waardoor er geen betrouwbaar vergelijk meer gemaakt kon worden met voorgaande jaren die enkel gerelateerd waren aan de oud HKS vestigingen.

Het lijkt nu evident dat voor 2020 opnieuw gekozen moet worden voor een nieuw basisjaar. Dit heeft voornamelijk te maken met de eerder genoemde afname in productie van 12,74% en de overname van ARN-Tiel waar significant verbruik aan elektra voor de bedrijfsactiviteiten niet vergelijkbaar zijn met een groot deel van de andere vestigingen. Dit heeft ertoe geleid dat de kg/CO2 per geproduceerde ton met iets meer dan 26% is gestegen. Dit trekt het cijfer van 2019 dermate uit proportie dat het aannemen van een nieuw basisjaar voor de hand liggend is.

De keuze voor een nieuw basisjaar wordt bevestigt als we kijken naar de individuele emissie in Kg CO2/ton. We zien dan dat Amsterdam over het 1ste half jaar van 2020 een emissie heeft van 20,14 KgCO2 per ton productie en Tiel daarentegen 90,61 KgCO2 per ton productie.

Aandeel CO2-emissie binnen scope 1 en scope 2

De genoemde significante toename van elektraverbruik zien we ook terug in de verdeling van het aandeel CO2-emissie dat binnen scope 1 of scope 2 valt.

Onderstaand een beeld in hoeverre onze Co2-emissie valt onder:

Scope 1 : Dieselverbruik, propaanverbruik, aardgasverbruik

Scope 2: Elektraverbruik en verbruik tbv vliegreizen

In vergelijking tot de 1ste helft van 2019 zien we een significante verschuiving van 7,73 % van scope 1 naar scope 2. Deze trend is al eerder ingezet in 2019 ten opzichte van 2018, maar nog niet zo aanzienlijk. Slechts 0,47%.

Als we nader kijken naar de individuele variabelen die bijdragen aan de footprint constateren we een duidelijke verschuiving als we een vergelijking trekken tussen de 1ste helft van 2019 en de 1ste helft van 2020·
Verbruik diesel werkmaterieel is afgenomen met 8,45%

 • Verbruik diesel transport is toegenomen met 0,44 %
 • Verbruik verwarming is toegenomen met 0,26%
 • Verbruik tbv brander activiteiten is afgenomen met 0,07%


Verbruik E-installaties is toegenomen met 7,95%

 • Verbruik van de E-kraan is afgenomen met 0,22%
 • Verbruik van vluchten (vliegreizen) is ongewijzigd

Conclusie HKS erkent haar aandeel in de missie van Co2 als gevolg van haar activiteiten en neemt dan ook verantwoordelijkheid door middelen vrij te maken die ingezet kunnen worden om Co2 reducerende initiatieven te kunnen realiseren. Deze genomen en beproefde initiatieven hebben steeds een positief effect op de CO2 uitstoot per ton geproduceerd product, maar door omstandigheden zoals bovenstaand beschreven is over zowel 2019 als het eerste half jaar van 2020 het praktisch onmogelijk om de Co2-reductiedoelstelling van
jaarlijks 0,25% te kunnen halen. We zullen dan ook 2020 als nieuw basisjaar formuleren om zodoende een objectief en betrouwbaar beeld te kunnen schetsen van emissie en besparing voor de toekomst

Maatregelen voor 2020

Rond half juni 2020 hadden we aangegeven welke maatregelen in 2020 genomen zouden worden om de gewenste Co2-reductiedoelstelling te realiseren. Onderstaand de opsomming van de maatregelen waarbij medio december 2020 is gekeken of deze maatregelen
daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

·
Verbeteren van het (machine)onderhoudsprogramma.

Er is een hoofd TD aangetrokken om invulling te geven aan deze werkzaamheden.

·
Aanschaf van elektrisch werkmaterieel:

 • 2 E-kranen voor Amsterdam
 • 1 E-kraan voor Moerdijk
 • 1 E-breker voor Zwartsluis. Deze elektrisch aangedreven machines zijn in 2020 aangeschaft ter vervanging van diesel aangedreven machines. De 2 E-kranen voor Amsterdam zijn doorgeschoven naar 2021.


Optimaliseren van de XRF-sorteerinstallatie in Amersfoort en Moerdijk.

Deze optimalisatie is voor beide machines in gang gezet en voorlopig afgerond.


Smart drive software in Nijmegen en Moerdijk op de shredders installeren.

Voor Nijmegen zal de inbouw van deze software worden doorgeschoven naar 2021 en dat geldt ook voor Moerdijk. Moerdijk heeft dit wel al in de planning opgenomen voor januari.


Invoeren van centrale transportplanning voor het eigen vrachtwagenpark.

In de loop van 2020 zijn de eerste stappen gezet om de transportplanning te reguleren en de planners op de vestigingen aan te sturen.


Volledige sluiting van ’s-Gravendeel waardoor geen verbruik meer op locatie is.

In de loop van 2020 is ’s-Gravendeel steeds verder afgebouwd. De shredder is tegen het einde van het jaar gedemonteerd en wordt ingezet binnen de moedergroep. De CO2-emissie laat ook een significante daling voor deze locatie zien.


Automatische belading van (shreddervuil) containers
wat besparing op intern transport oplevert (minder shovel en/of kraan). Deze maatregel is voor de vestiging Moerdijk en Nijmegen doorgeschoven naar 2021/2022.


Onderzoek naar verhogen aandeel groene stroom of alternatieve brandstof.

Dit is nader onderzocht maar vanwege onder andere de opkomst van Covid-19 en het kostenaspect zijn deze maatregelen tot nader doorgeschoven.

HKS blijft verder doorgaan met investeren en verbeteren van productieprocessen, maar neemt ook de noodzakelijke maatregelen indien sprake is van nieuwbouw of verbouw, zoals in de afgelopen 2 jaar is gerealiseerd in;

· Moerdijk (kantoor/kantine/kleedruimte/non ferro hal),

· Nijmegen (kantoor/kantine/kleedruimte/depolutielijn),

· Geel (kantoor/kantine/kleedruimte/blikkenhal),

· Zwartsluis (kantoor/kantine).

· Zoals verwacht zet ook de verschuiving in het wagenpark door via een toename in het gebruik van hybride en elektrische voertuigen.

Namens Directie HKS Metals, 31-12-2020

Participatie: Samenwerking
met 7-Digits (Why Waste) / Samenwerking met Heijmans / Bestuur MRF.

CO2-Prestatieladder: Deelnemers - Certificaat

Controleer a.u.b. de captcha