CO2 Prestatieladder 2019

CO2 Prestatieladder 2019 – HKS

De CO2 prestatieladder is een instrument voor organisaties om de CO2 te verlagen. Een belangrijk onderdeel van de prestatieladder is de CO2-footprint (voetafdruk). Deze CO2-footprint is een inventarisatie van de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen, uitgedrukt in CO2-equivalenten.

CO2-emissies (uitstoot) worden o.a veroorzaakt door verbranding van brandstoffen. Teveel CO2 in de atmosfeer veroorzaakt klimaatverandering. Een CO2-footprint geeft aan in welke mate een organisatie impact heeft op klimaatverandering en waar CO2-uitstoot gereduceerd kan worden.

De CO2-footprint wordt bij HKS opgedeeld in Scope 1 en 2.


CO2- emissie bij HKS

HKS voelt zich verantwoordelijk voor haar energieverbruik en samenhangende Co2-emissie. Door het optimaliseren van bedrijfsprocessen streven we naar het maximaal recyclen van metalen om zodoende het benodigde energieverbruik en daarbij horende emissie van CO2 te minimaliseren. Hierbij hebben we aandacht voor sociale en milieu-aspecten wat wordt onderstreept door onze MVO-4 certificatie.

Onze CO2-footprint wordt met name veroorzaakt door het verbruik van elektra (scope 2) voor onze productiemiddelen en het verbruik van diesel (scope 1) voor ons rollend materieel. Naast de doelstellingen in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen stelt HKS zich in het kader van de Co2-prestatieladder het volgende ten doel:

• Realiseren van een jaarlijkse verlaging van 0,25 % Co2-emissie in kg/per geproduceerde ton

Deze verlaging in onze Co2-emissie willen we bereiken door het realiseren van de volgende doelstellingen:

(zie ook onderstaand bij Maatregelen voor 2020)

• Verbeteren van het (machine)onderhoudsprogramma en aanschaf van elektrisch werkmaterieel en indien mogelijk inwisselen van diesel aangedreven naar schonere leasewagens.

• Optimaliseren van operationele processen en machine parameters.

Blijven sturen op 5S op alle vestigingen.

Invloeden op het systeem

- Door het optimaliseren van operationele processen en daarmee de kwaliteiten van onze eindproducten te vergoten is meer intern overslag en transport gemoeid.

- In 2019 is het dieselverbruik van het gehele eigen vrachtwagenpark meegeteld. Over 2018 was dat nog vanaf mei tot december ivm de overname.

- End of Waste: verschuiving van productie van afval naar productie van schroot zonder afvalstatus.

Het is mogelijk dat meer productiehandelingen toegepast moeten worden om een dermate schoon product te maken dat dit als End of Waste (einde afval) te typeren is.

- Chroom 6: verwerken van zwaar ijzer met Cr6 houdende verf

Het verwerken van Chr6-houdend materiaal (verflaag) is meer bewerkelijk en inefficiënter dan standaard knippen in een schrootschaar.

- Landelijk afvalbeheerplan (LAP-3): onderscheid shredderafval en wrakkenafval

Het is mogelijk dat door het verplicht opleggen van separaat shredden van autowrakken, separaat opvangen van het wrakkenafval en separaat afvoeren van wrakkenafval meer productie en meer

intern en extern transport zal moeten plaatsvinden.


Co2 footprint over 1ste helft 2019

Om een juist beeld te krijgen hoe HKS gepresteerd heeft over 2019 is de volgende rapportage over de 1ste helft van 2019 opgesteld, waarbij een kleine stijging van 0,33 kg Co2-emissie per geproduceerde ton te zien is ten opzichte van 2018.

Aandeel van scope 1 en scope 2 aan de Co2-emissie

Onderstaand een beeld in hoeverre onze Co2-emissie valt onder:

• Scope 1 : Dieselverbruik, propaanverbruik, aardgasverbruik

Scope 2: Elektraverbruik en verbruik tbv vliegreizen

Co2 footprint over 2de helft 2019 Onderstaand zien we een overzicht van de Co2-footprint aangevuld met de Co2-berekening over de 2de helft van 2019. Hier is te zien dat we licht verder stijgen in de emissie van het aantal kilogram Co2 per geproduceerde ton materiaal. Ten opzichte van 2018 zien we een toename van 1,8 kg Co2/per ton.

Aandeel van scope 1 en scope 2 aan de Co2-emissie Onderstaand wederom een overzicht van het verbruik dat onder scope 1 en scope 2 valt.


Co2 footprint over geheel 2019

Als we nu de Co2-emissie van de 1ste en de 2de helft van 2019 tezamen beschouwen zien we een toename van onze Co2-emissie in kg/per ton van 1 kg Co2/per ton geproduceerd materiaal. Wat neer komt op een stijging van + 5,13 % ten opzichte van 2018 en daarmee kunnen we stellen dat we de doelstelling om jaarlijks een reductie te realiseren van - 0,25% niet behaald hebben. Ten opzichte van 2015 wordt nog wel een reductie van 11,95% gerealiseerd.


Aandeel van scope 1 en scope 2 aan de Co2-emissie

In onderstaande tabel geeft weer welk aandeel de verschillende scopes hebben op de totale Co-berekening over geheel 2019

• Scope 1 : Dieselverbruik, propaanverbruik, aardgasverbruik

Scope 2: Elektraverbruik en verbruik tbv vliegreizen

Ten opzichte van 2018 vindt in 2019 een verschuiving plaats van 0,47 % verbruik in scope 1 naar scope 2. Wat hoofdzakelijk neerkomt op een verschuiving van dieselverbruik naar elektraverbruik.


In absolute getallen is over 2019 een daling van zowel dieselverbruik als van elektraverbruik te zien, maar meer opvallend is de daling van het geproduceerde tonnage over 2019.

Conclusie

HKS erkent haar aandeel in de emissie van Co2 als gevolg van haar activiteiten en neemt dan ook verantwoordelijkheid door middelen vrij te maken die ingezet kunnen worden om Co2 reducerende initiatieven te kunnen realiseren. Deze genomen en beproefde initiatieven hebben een positief effect op de CO2 uitstoot per ton geproduceerd product, maar over 2019 onvoldoende effect om de Co2-reductiedoelstelling van jaarlijks 0,25% te kunnen halen. Ten opzichte van 2015 wordt nog wel een reductie van 11,95% gerealiseerd.

Maatregelen voor 2020

Om de gewenste Co2-reductie te realiseren zal HKS in 2020 op basis van haar doelstellingen de volgende maatregelen toepassen:

• Verbeteren van het (machine)onderhoudsprogramma

• Aanschaf van elektrisch werkmaterieel:

- 2 E-kranen voor Amsterdam

- 1 E-kraan voor Moerdijk

- 1 E-breker voor Zwartsluis.

• Optimaliseren van de XRF-sorteerinstallatie in Amersfoort en Moerdijk.

• Smart drive software in Nijmegen en Moerdijk op de shredders installeren.

• Invoeren van centrale transportplanning voor het eigen vrachtwagenpark.

• Volledige sluiting van ’s-Gravendeel waardoor geen verbruik meer op locatie is.

• Automatische belading van (shreddervuil) containers wat besparing op intern transport oplevert (minder shovel en/of kraan).

• Onderzoek naar verhogen aandeel groene stroom of alternatieve brandstof.

HKS blijft verder doorgaan met verbeteren van productieprocessen, maar neemt ook de noodzakelijke maatregelen indien sprake is van nieuwbouw of verbouw (zoals bijvoorbeeld LED-verlichting). Daarnaast is de verwachting dat er een verschuiving in het wagenpark zal optreden door een toename in het gebruik van hybride en elektrische voertuigen.

Namens Directie HKS Metals, 10-06-2020

Participatie: Samenwerking met 7-Digits (Why Waste) / Samenwerking met Heijmans

CO2 Prestatieladder: Deelnemers Certificaat

Controleer a.u.b. de captcha