CO2

Energiemanagement Actieplan HKS 2022

Inleiding

De hoofdactiviteit van HKS is de recycling van ferro en non-ferro metalen tot hoogwaardige grondstoffen,

voor metaalproducenten wereldwijd. Daarnaast treedt HKS Metals op als intermediair tussen leverancier en

afnemer. Aan de inkoopzijde heeft HKS-contacten met een breed scala aan aanbieders zoals industriële bedrijven,

sloopondernemingen, nutsbedrijven, integrale afvalbehandelingsbedrijven, handelaren, autodemontage bedrijven

en regionale overheden. Via het op efficiënte en verantwoorde wijze inzamelen, verwerken en recyclen van metaalafval, levert HKS Metals tevens een directe bijdrage aan het beschermen van mens en milieu. De voordelen van metaalrecycling zijn:

• Een afname van uitstoot van broeikasgassen

• De mogelijkheid om metalen keer op keer te recyclen

• Verminderen van milieuschade, veroorzaakt door mijnbouw

• Minder vervuiling van land en water

• Terugwinning van schaarse en waardevolle grondstoffen

Als toonaangevende onderneming in de Nederlandse markt van metaalrecycling is HKS zich bewust van

de mogelijke gevolgen van haar activiteiten met betrekking tot het milieu en de veiligheid van haar werknemers,

klanten en bezoekers. HKS voert een beleid waarbij zij zich richt op haar organisatie en belanghebbende stakeholders om te borgen dat alle van toepassing zijn publiek-, privaatrechtelijke en stakeholder eisen onderkend zijn, zodat zij in haar bedrijfsvoering geschikt en ter zake dienend kaders kan stellen voor het vaststellen van doelstellingen.

Duurzaamheidsstrategie

HKS wil een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-emissie middels metaalrecycling en heeft in 2022 een Strategieplan opgeteld om Duurzaamheid binnen de organisatie verder te ontwikkelen. Hoofdpunten in deze duurzaamheidsstrategie zijn:

• Opstellen van decentrale besparingsplannen per vestiging

• Transitie van fossiele brandstof naar elektrisch

• Energiemanagementsystemen op machines installeren voor analyse en evaluatie

• Streven naar “operational excellence” en optimale productie

• Verbeteren van de logistieke organisatie en processen

• Onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden van duurzame energiebronnen

De hoofpunten uit de duurzaamheidsstrategie zijn verder uitgewerkt in dit Energiemanagement actieplan met al doel om inzicht te geven in het verbruik, de reductiedoelstelling en de acties die genomen moeten worden om dit te realiseren.

Energiebeoordeling

In de energiebeoordeling worden de volgende elementen betrokken:

• Een overzicht van het huidige en historische energieverbruik.

• Een overzicht van de machines en apparaten die een significante invloed op het energieverbruik hebben.

• Het identificeren, vastleggen van prioriteiten en kansen voor verbetering van de energieprestatie

a) Een overzicht van het huidige en historische energieverbruik

Onderstaand geeft een totaalbeeld van het energieverbruik van de afgelopen 4 jaar, waarbij duidelijk te zien is dat de totale emissie van CO2 in 2019 aanzienlijk lager lag dan in 2018. Dit had enerzijds te maken met de overname van Van Dalen in 2018 en de herverdeling van locaties en processen over 2018 en 2019. Daarnaast was ook sprake van een aanzienlijke verlaging van de productie over 2019 ten opzichte van 2018 wat dan ook eerder als verklaring voor de significante verlaging van de CO2-emissie genoemd kan worden. Vervolgens is een verhoging totale uitstoot aan CO2 waarneembaar over 2020 ten opzichte van 2019. Helaas ging dat niet gepaard met een verhoging van de productie, maar lag de oorzaak eerder in het uitbreiden van activiteiten op verschillende vestigingen en de toenemende scheidingsprocessen om het materiaal beter te kunnen scheiden. Deze scheiding heeft dan ook geleid tot een toenemend energieverbruik. Voor 2021 is wederom een verhoging van de totale emissie waarneembaar met meer dan 4% , maar deze gaat wel gepaard met een vergroting van de productie met meer dan 18%.

Vanaf 2020 en met de invoering van de nieuwe norm 3.1 voor de CO2-prestatieladder is met een separaat getal voor Business Travel. Deze variabele is opgebouwd uit een aandeel vliegreizen en de gedeclareerde kilometers die gereden zijn met de privéwagen. Daarnaast zijn over 2020 de elektrische leasewagens als E-lease opgenomen in scope 2.

Bij HKS gaan we uit van de volgende verbruiken over de afgelopen 4 jaar:

Hieruit is te concluderen dat over 2018, 2019 en 2020 een verschuiving waarneembaar is van dieselverbruik naar elektraverbruik. Dit heeft enerzijds te maken met het elektrificeren van ons werkmaterieel, maar ook met de toename van scheidingsprocessen.
Over 2021 zien we echter een totaal ander beeld waarbij het verbruik terugschuift naar een afname van het elektraverbruik ten opzichte van het dieselverbruik.Vanaf 2020 wordt business travel separaat geregistreerd en gerapporteerd en betreft een verwaarloosbaar aandeel in de CO2-emissie van HKS.
b) Een overzicht van de machines en apparaten die een significante invloed op het energieverbruik hebben. De machines die bij HKS een significante invloed hebben op het energieverbruik zijn hoofdzakelijk de bewerkingsmachines, zoals de shredderinstallaties, scharen en persen. Deze zijn is onder te verdelen naar de volgende machines en vermogens, - Shredders : 13.150 kW - Scharen: 3.060 kW - Persen: 300 kW Deze bewerkingsmachines worden nauwgezet onderhouden en gemonitord en zijn conform de stand der techniek Dit betekent dat zij zijn voorzien van frequentieregeling en zoveel mogelijk met specifieke drive-software die voor een optimale invoer moet zorgdragen. Tevens zijn de persen voorzien van een weegsysteem dat ervoor zorgt dat de persunit gevuld wordt met exact de juiste hoeveelheid materiaal om te kunnen voldoen aan gewicht en juiste afmetingen. Helaas zijn hier niet veel mogelijkheden om besparingen te realiseren. Dit is recent nog eens bevestigd door KWA Bedrijfsadviseurs die voor de locatie Nijmegen een energiebesparingsonderzoek heeft uitgevoerd, waarbij geconcludeerd werd dat de bewerkingsmachines voldoen aan de best beschikbare technieken. Er kan echter nog wel bespaard worden op de vervanging van de verouderde IE-2 motoren van de transportbanden. Deze actie is ook opgenomen in het actieplan en houdt in dat bij noodzakelijke vervanging van de aandrijfmotoren van de transportbanden gekozen wordt voor de energiezuinige IE-4 motoren. Naast de bewerkingsmachines met elektraverbruik wordt bij HKS ook gebruik gemaakt van diesel aangedreven transportvoertuigen. Dit betreft hoofdzakelijk vrachtwagens en leasewagens. HKS heeft in totaal 17 (was 19) vrachtwagens waarvan het grootste deel met een EURO-6 norm. Verwachting is dat eind volgend jaar het gehele vrachtwagenpark zal bestaan uit EURO-6 of hoger. HKS heeft in totaal 78 (was 62) leasewagens. Naast diesel en benzineverbruik van leasewagens heeft HKS ook elektraverbruik van in totaal 19 (was 16) leasewagens. Het dieselverbruik van werkmaterieel is hoofdzakelijk afkomstig van 55 kranen, 14 shovels, 37 heftrucks, 8 bobcats en 12 terreinwagens. Gezamenlijk is deze set van energieverbruikers verantwoordelijk voor meer dan 80% van het totale energieverbruik c) het identificeren, vastleggen van prioriteiten en kansen voor verbetering van de energieprestatie Om aan dit deel van de energiebeoordeling te kunnen voldoen, verwijs ik graag naar het later in dit document genoemde “Energie Actieplan”. Energiedoelstelling HKS heeft zich tot doel gesteld om jaarlijks een CO2-reductie te bereiken van in totaal 0,25% als volgt verdeeld : • 0,20 % op scope 1 • 0,05% op scope 2 Door een toenemende verschuiving van dieselverbruik naar elektraverbruik door o.a. de inzet van elektrische kranen en elektrische voertuigen is het behalen van de doelstelling op scope 1 eenvoudiger te realiseren dan op scope 2. Derhalve hebben we gekeken naar het behalen van een reductie van totaal 0,25% over beide scopes. Dat laat het volgende beeld zien over de afgelopen jaren:


Ten aanzien van het realiseren van de gestelde doelen binnen de afzonderlijke scopes kan het volgende beeld geschetst worden:

Ook al is het totale reductiedoel van 0,25% meer dan behaald middels de realisatie van een reductie boven de 4%, is het individuele reductiedoel op scope 1 niet behaald. Dat terwijl juist focus ligt scope 1 waar we ons richten op het inruilen van diesel- en benzineverbruik naar elektraverbruik.

Energiebesparingsonderzoeken HKS

In 2021 en 2022 hebben in zowel onze vestiging in Nijmegen als ook onze vestiging in Amersfoort een energiebesparingsonderzoek laten uitvoeren door KWA-bedrijfsadviseurs. Voor Moerdijk staat dit gepland voor Q3 van 2021.

Daaruit valt op te maken dat HKS al veel inspanningen geleverd heeft in de afgelopen jaren om haar verbruik te reduceren. De adviezen die uit het onderzoek naar voren kwamen hadden dan ook met minder relevante zaken te maken zoals: toepassen van deurdrangers, installeren van aanwezigheidsdetectie en bewegingsdetectie, verbruiksmanagement op compressoren.

Monitoring, meting , analyses en verbeteringen

In onderstaand actieplan zijn elementen met betrekking tot monitoren en analyseren opgenomen. Om de voortgang te kunnen meten en eventueel vervolgacties en/of corrigerende en preventieve maatregelen te kunnen bepalen, zal elke 2 maanden het energie actieplan op status en voortgang beoordeeld worden door de KAM manager.

Tevens zal in de Interne audit de voortgang van het complete Energiemanagement actieplan tegen het licht van de norm gehouden worden.

Afwijkingen, verbeteringen en maatregelen zullen in het Management review deel dat specifiek ingaat op de CO2-prestatieladder worden beschreven.


Voor akkoord namens de directie van HKS

Wout Kusters

CEO

Controleer a.u.b. de captcha